Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Chức danh và hệ số lương viên chức chuyên ngành Xây dựng 
 Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng.

Theo đó, chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng được phân hạng như sau:

- Nhóm chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư (KTS) hạng I; II và III;

- Nhóm chức danh nghề nghiệp thẩm kế viên (TKV) hạng I; II; III và IV.

Các chức danh này được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP (bảng 3), cụ thể:

- Chức danh KTS hạng I và TKV hạng I : hệ số lương từ 6,20 đến 8,00;

- Chức danh KTS hạng II và TKV hạng II: hệ số lương từ 4,40 đến 6,78;

- Chức danh KTS hạng III và TKV hạng III: hệ số lương từ 2,34 đến 4,98;

- Chức danh TKV hạng IV: hệ số lương từ 1,86 đến 4,06.

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV có hiệu lực từ ngày 12/8/2016.
[Trở về]