Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Chủ tịch UBND xã có quyền phạt VPHC trong lĩnh vực thống kê 
 Từ ngày 01/7/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 03 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. 

Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định số 95/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định mức phạt đối với các hành vi vi phạm về sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê, cơ sở dữ liệu hành chính như sau:

- Phạt tiền từ 07 triệu đến 10 triệu đồng với hành vi khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê của các chỉ tiêu thống kê, thông tin thống kê chưa được công bố. 

- Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng với hành vi:

+ Sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính không vì mục đích thống kê

+ Cung cấp dữ liệu hành chính cho bên thứ ba khi không được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý cơ sở dữ liệu.

Nghị định 95/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 79/2013/NĐ-CP.
[Trở về]