Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Chi phí ngoài đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích về đường sắt 
 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC bổ sung quy định về cách xác định chi phí ngoài đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương như sau:

- Chi phí quản lý dự án: Là chi phí cho công tác quản lý của đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý đặt hàng, giao kế hoạch sản phẩm, dịch vụ công ích;

Chi phí này được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) so với tổng kinh phí bảo dưỡng đường sắt quốc gia được giao trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm.

- Chi phí khác trong công tác bảo trì gồm: Chi phí quan trắc, kiểm định, kiểm tra, thẩm tra, thẩm định, tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, kiểm toán, quyết toán, tư vấn khác.

Ngoài ra, việc quyết định chi phí ngoài đơn giá, đơn giá hoặc giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và không được ủy quyền cho các cơ quan, tổ chức khác. 

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và thay thế Thông tư liên tịch 76/2011/TTLT-BTC-BGTVT.
[Trở về]