Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Cấp dưới trực tiếp có thể nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo 
 Đây là nội dung đáng chú ý tại Quy định 89-QĐ/TW ban hành ngày 04/8/2017 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Theo đó, cấp dưới trực tiếp là một trong các chủ thể có thẩm quyền tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ; cụ thể, quy trình đánh giá như sau:

- Bước 1: Cán bộ tự kiểm điểm, nhận mức xếp loại.

- Bước 2: Nhận xét, đánh giá cán bộ.

+ Cấp trên trực tiếp nhận xét, đánh giá.

+ Tập thể đồng cấp nhận xét, đánh giá.

+ Cấp dưới trực tiếp nhận xét, đánh giá (nếu cần).

- Bước 3: Xem xét, quyết định đánh giá và xếp loại cán bộ: Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ quyết định nội dung đánh giá; bỏ phiếu kín xếp loại; công khai kết quả.

- Bước 4: Hoàn chỉnh và lưu hồ sơ cán bộ: Cơ quan tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền, hoàn chỉnh và lưu giữ hồ sơ đánh giá cán bộ.

Quy định 89-QĐ/TW được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thay mặt Bộ Chính trị) ký ban hành.

 

PV.     

[Trở về]