Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Các biện pháp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
 Ngày 02/02/2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 51/QĐ-VKSTC-V12 về Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. 

Theo đó, các biện pháp được áp dụng khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp bao gồm:

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp mình, cấp dưới và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo cho Viện kiểm sát.

- Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định 51/QĐ-VKSTC-V12 có hiệu lực từ ngày 17/02/2016 và thay thế Quyết định 59/2006-QĐ-VKSTC-V7, 487/QĐ/VKSTC-V7.
[Trở về]