Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Bộ Tài chính ban hành thông tư 127 thay thế thông tư 202 về cổ phần hóa DN vốn nhà nước 

 (CTTĐTBP) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 127/2014/TT-BTC nhằm hướng dẫn việc xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp (DN) khi cổ phần hóa DN 100% vốn nhà nước.

 
So với Thông tư 202/2011/TT-BTC, Thông tư 127/2014/TT-BTC có thêm một số nội dung mới như:
 
Bổ sung các loại tài sản mà DN phải phân loại, kiểm kê.
 
Tại thời điểm xác định giá trị, DN không phải trích lập các tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính; không phải trích trước chi phí sửa chữa tài sản cố định.
 
Bổ sung hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn định giá DN đối với gói thầu tư vấn không quá 500 triệu đồng.
 
Bổ sung thêm hướng dẫn về khấu trừ giá trị lợi thế về vị trí địa lý đất thuê khi xác định giá trị DN.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/10/2014, thay thế Thông tư 202/2011/TT-BTC./.

 

TT.TH-CB 

[Trở về]