Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Bộ Quốc phòng hướng dẫn về chính sách tinh giản biên chế 
 Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 47/2016/TT-BQP vào ngày 11/4/2016 để hướng dẫn về chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, đối tượng tinh giản biên chế là nam từ đủ 50 đến đủ 53 tuổi, từ đủ 45 đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm công việc nặng, nhọc độc hại thì chính sách về hưu trước tuổi như sau:

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh cho mỗi năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi quy định. Trường hợp có số tháng lẻ không đủ năm thì được tính như sau: 

+ Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng được trợ cấp 01 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh.

+ Trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được trợ cấp 02 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh.

- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ BHXH.

- Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh cho mỗi năm công tác có đóng BHXH (đủ 12 tháng) kể từ năm thứ 21 trở đi.

Thông tư 47/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/6/2016.
[Trở về]