Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành văn bản hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý 
 
Quyết định 1355/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý có hiệu lực từ ngày 12/9/2017.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong quý IV năm 2017 thì Bộ Tư pháp sẽ chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xây dựng và ban hành:

- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Ngoài ra, trong nội dung kế hoạch triển khai tại Quyết định 1355/QĐ-TTg cũng đề cập đến các nội dung nổi bật khác như:

- Nâng cao và vận hành trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý, phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

 

PV.     

[Trở về]