Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi 
 Từ  ngày 15/6/2016, mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chăn nuôi ra nguồn tiếp nhận nước thải sẽ phải tuân thủ QCVN 62-MT:2016/BTNMT ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BTNMT.

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải. Theo đó:

- Các cơ sở chăn nuôi (CSCN) có tổng lượng nước thải nhỏ hơn 2 m3/ngày phải có hệ thống thu gom và hệ thống lắng, ủ nước thải hợp vệ sinh.

- CSCN có tổng lượng nước thải từ 2 m3/ngày đến dưới 5 m3/ngày phải có hệ thống thu gom và hệ thống xử lý chất thải đủ công suất như biogas hoặc đệm lót sinh học phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia.
[Trở về]