Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo 
 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 32/2016/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL), hỗ trợ tham gia tố tụng cho người nghèo, đồng bào thiểu số tại khu vực đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020. 

Theo đó, hoạt động hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên bao gồm:

- Hỗ trợ thực hiện vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình (xác định theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp). 

- Hỗ trợ học phí cho viên chức của Trung tâm TGPL nhà nước tại địa phương có huyện, xã nghèo, khó khăn đủ điều kiện tham gia khóa đào tạo nghề luật sư với cam kết quay lại làm việc ít nhất 02 năm sau khi được đào tạo. 

- Truyền thông về TGPL tại các địa phương nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn, bao gồm: 

+ Thiết lập đường dây nóng về TGPL;

+ Xây dựng, phát chuyên trang, chuyên mục về TGPL bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc trên Đài Truyền thanh xã;

+ Tổ chức các đợt truyền thông về TGPL ở cơ sở.

Quyết định 32/2016/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 22/9/2016) thay thế Quyết định 52/2010/QĐ-TTg và Quyết định 59/2012/QĐ-TTg.
[Trở về]