Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
07 bước tổ chức hội nghị phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam 
 Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN quy định các hình thức giám sát, phản biện xã hội (PBXH) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN).

Theo đó, tổ chức hội nghị PBXH được tiến hành theo trình tự sau:

- Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội chủ trì hội nghị PBXH.

- Đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được PBXH trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo văn bản.

- Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội định hướng nội dung tập trung PBXH.

- Các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận về nội dung dự thảo văn bản được PBXH.

- Đại diện cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được PBXH cung cấp thêm thông tin hoặc giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung được PBXH.

- Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội kết luận.

- Trên cơ sở kết quả hội nghị PBXH, Uỷ ban MTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng văn bản PBXH gửi cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được PBXH.

Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN có hiệu lực từ ngày 15/6/2017.

 

PV.    

[Trở về]