BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

    Kính gởi Cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân tổ chức

    Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Website Bình Phước xây dựng chuyên mục Thủ tục hành chính với hơn 2000 thủ tục, dịch vụ hành chính công trực tuyến. Trong đó, có 1665 thủ tục, dịch vụ hành chính công trực tuyến mức một; 253 thủ tục, dịch vụ hành chính công trực tuyến mức hai (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính)109 thủ tục, dịch vụ hành chính công trực tuyến mức ba (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng internet) nhằm cung cấp thông tin về các thủ tục hành chính được cơ quan có thẩm quyền công bố và huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kiểm soát thủ tục hành chính.

    Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, mong rằng cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh chủ động, tích cực trong việc phản ánh, kiến nghị về những quy định hành chính chưa phù hợp với thực tế, sự không hợp lý, không hợp pháp, không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính đã được ban hành; về những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức; về sự thiếu nghiêm túc trong việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Đây là lợi ích của chính các quý vị.

    Phản ánh, kiến nghị gửi về Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính):

Địa chỉ: 6/1 Thị Xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: (84)(0651) 3879481

Email: web@binhphuoc.gov.vn

    Hoặc qua chuyên mục Tiếp nhận ý kiến phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính trên Website Bình Phước.

Nhấn vào đây để tham gia rà soát TTHC

Trang chủ